سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

شعری بمناسبت اربعین حسینی

قصیدة شعریة بمناسبة اربعین الحسین (ع)


 

آه یحسین آه یحسین واصحابه اجوه القوم طلابه
آه یحسین ومصابه علیه العین سجابه

وده الرسول وظنه عدهم مامون آه .. غدروا بمسلم بیهم خابت الظنون آه ..

انکطعت اخباره وظل متحیر محزون آه .. نفذ أمر الله بجیِّته وما مفتون آه ..

ومن راد یرجع کلهم حوله یمنعون آه .. یردوله الذله شلون مثله یذلون آه ..

أبد والله یداحی الباب مانخون الأمانه وابد والله مانهواه لو باقی بمجانه
وابد والله یازهراء ماننسى حسینا

واصحابه یمه تعاهدوا یضحون آه .. ماکو مثلهم بس هذوله الیفدون آه ..

وعباس اخیه ولعلیه یعتمدون آه .. رادوا بموته للظهر یقصمون آه ..

یصول ویجول ولیهم راوه الفنون آه .. من ابو فاضل کلهم تره یرجفون آه ...

أبد والله یداحی الباب مانخون الأمانه وابد والله مانهواه لو باقی بمجانه
وابد والله یازهراء ماننسى حسینا


عطشان یبقه لاجل عیاله یشربون آه .. قطعوا جفوفه معلمین یغدرون آه ..

ضم اللواء لصدره وهم یخافون آه .. محد یکدرله لوما علیه یلتمون آه ..

والأکبر بعده ومنه هم ینهزمون آه .. اکثر من یشبه طه شلون یکتلون آه ..

أبد والله یداحی الباب مانخون الأمانه وابد والله مانهواه لو باقی بمجانه
وابد والله یازهراء ماننسى حسینا

عریس القاسم لیش بدمه یحنوه آه .. حتى العبد الله لنحره بسهم یرموه آه ..

وماظلت خیمه علیهم کلهه یحرقون آه .. انتهکوا حرماته ومن عنده یسلبون آه ..

سید شباب الجنه شلون یذبحون آه .. وریحانة جده هیجی الغالی یبرون آه ..

أبد والله یداحی الباب مانخون الأمانه وابد والله مانهواه لو باقی بمجانه
وابد والله یازهراء ماننسى حسینا