سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

یا ایها العزیز!

        

یا ایها العزیز!
من گـــــــــــــریه می‌ریزم به پای جاده‌ات،‌ تا
آیینـــه‌کاری کــــــــــرده باشم مقدمـــــــت را
اول ضمیر غایـــــــــــب مفــــــــــــرد کجـایی؟
ای پاســــــــخ آدینـــــــــــه‌های بی‌معمــــــــا
حتمی بی‌چـــــــون و چرای سبـــــــز برگرد!
راحت شــــــــــــــویم از دســـــت اما و اگرها
آب و هوای خیمه سبزت چگونـــــه‌ســــــت؟
این‌جا گهی سرد است و گاهی نیست گرما
بهر ظهور امروز هـــــــــم روز بدی نیـــــــست
ای تک ســــــــــوار جاده‌های رو به فــــــــردا!
یک جمعــــــــــه می‌بیند نگاه شــــــرقی من
خورشید پیدا می‌شود از غـــــــــرب دنیــــــــا
آقا! نماز جمعــــــــــــــــه این هفتــــــــــه با تو
پای برهنه آمـــدن تا کوفــــــــــــــه با مـــــــــا