سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

مهدی باکری

کنار جاده صفى آباد دزفول، مزرعه هاى کاهو برق مى زد. گفت «وایسا بخریم.»

چندتایش را همان جا شستیم و دوباره راه افتادیم. چند برگ کاهو خورده بود که گفت

«کسى توى لشکر کاهو نداره. یادت باشه رسیدیم اهواز، به تدارکات بگم واسه همه بخره.».