سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

اگر که خـــــــــــــــانهی ما بوی عیــــــــد را دارد

اگر که خـــــــــــــــانه‌ی ما بوی عیــــــــد را دارد
حقیقی‌ســـــــــت که بوی شهیــــــــــد را دارد
حقیقی‌ست که پیش تو عشق مجنون است
و این زمانه به خون دادن تو مدیون اســـــــــت