سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

امید

 

 

تنها بازمانده یک کشتی شکسته به جزیره کوچک خالی از سکنه افتاد.

او با دلی لرزان دعا کرد که خدا نجاتش دهد و اگر چه روزها افق را به دنبال یاری رسانی از نظر می گذراند، اما کسیادامه مطلب...