سفارش تبلیغ
صبا

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

امید

 

 

تنها بازمانده یک کشتی شکسته به جزیره کوچک خالی از سکنه افتاد.

او با دلی لرزان دعا کرد که خدا نجاتش دهد و اگر چه روزها افق را به دنبال یاری رسانی از نظر می گذراند، اما کسیادامه مطلب...