شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ دنيا به دور شهر تو ديوار بسته است هر جمعه راه سمت تو انگار بسته است كي عيد مي رسد كه تكاني دهم به خويش هر گوشه از اتاق دلم تار بسته است شب ها به دور شمع كسي چرخ مي خورد پروانه اي كه دل به دل يار بسته است از تو هميشه حرف زدن كار مشكلي ست در مي زنيم وخانه ي گفتار بسته است بايد به دست شعر نمي دادم عشق را حتي زبان ساده ي اشعار بسته است وقتي غروب جمعه رسد بي تو آفتاب
درب کنسرو بازکن برقی
شيخ مصطفي...
رتبه 0
0 برگزیده
255 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شيخ مصطفي... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top