سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

دوره گرد...طبیب دوار بطبه...

ابر و باد و مه و خورشید ، همه حیدری اند

    نظر


حَمدُ لِلَّه پدرِ فاطمه ، پیغمبر ماست

حضرت عشق فرمود ، علی دلبر ماست 
نخِ یک چادر خاکی شده ، تاج سر ماست

حضرت فاطمه در هر دو جهان ، مادر ماست
نام قدیس ، حسن ، نور دل و مفخر ماست

تربت قبر حسین ، ناب ترین گوهر ماست
صاحب تیغ دو دم ، شیر خدا رهبر ماست

بخدا مردترین شاه جهان ، حیدر ماست
انبیا و صلحا ، جن و ملک ،حیدری اند

ابر و باد و مه و خورشید ، همه حیدری اند
عاشق دشت بلا ، تذکره ات با حیدر

 هرکه دارد هوس کرببلا ، یا حیدر ...


حاجی کوی منی بسوی کوفه میا!!!

    نظر

حاجیان را هست یک قربانی آن هم گوسفند

حاجی ما هم ذبیحش جمله تقدیم خداست

حاجیان را از هجوم زائرین بر تن فشار

 حاجی ما سینه‌اش از سم اسبان توتیاست

خوش بود «میثم» همیشه سوگواری بر حسین

حاجی آن باشد که اشکش هست جاری برحسین